Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679), Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Eija Kantelus

Lyhytterapia Helmi

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Y-tunnus: 3403015-2

Yhteystiedot

 • Puh: +358 403589004
 • Osoite: Seutulantie 1, 04410 Järvenpää (käyntiosoite vastaanotolle)
 • Sähköpostiosoite: eija.kantelus@lyhytterapiahelmi.fi
 • Kotisivu: lyhytterapiahelmi.fi

Rekisterin nimi

Lyhytterapia Helmi

Rekisterin peruste ja tarkoitus

 • Lyhytterapia Helmi noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/679) sekä nykyistä Henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelemisessä ja tallentamisessa.
 • Lyhytterapiatapaamisten sisältöä ei kirjata sähköiseen tietojärjestelmään eikä tallenneta Kantaan.
 • Terapeutti tekee oman muistinsa tueksi terapiatapaamisten aikana käsimuistiinpanoja, joita säilytetään terapiaprossin ajan lukitussa tilassa, ja ne hävitetään tietoturvallisesti terapian päättyessä. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei referoida ja tallenneta yksityiskohtaisesti.
 • Terapiatapaamisissa prosessin edistämiseksi työstetyt mahdolliset kirjalliset tuotteet (esim. fläpit) luovutetaan asiakassuhteen loppuessa asiakkaalle itselleen, tai hävitetään tietoturvallisesti, mikäli asiakas ei halua niitä itselleen.
 • Terapian alkaessa asiakkaalta pyydetään henkilötiedot terapiasopimukseen.
 • Henkilö/rekisteritietoja käytetään hoidon mahdollistamiseksi ja asiakkaan laskuttamista varten. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.
 • Laskutus toteutuu sähköpostitse.
 • Terapiasopimus säilytetään lukitussa tilassa terapiaprosessin ajan. Terapian päättyessä terapiasopimus hävitetään tietoturvallisesti.

Rekisterin sisältö (= lukitussa tilassa säilytettävät dokumentit terapiaprosessin ajan)

 • Lyhytterapiasopimus: Terapiasopimukseen tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Sopimukseen kirjataan asiakkaan halutessa myös asiakkaan ilmoittama muu hoitava taho tai lähiomaisen/muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
 • Terapeutin laatimat käsimuistiinpanot terapiatapaamisilta
 • Terapiatapaamisissa prosessin edistämiseksi työstetyt mahdolliset kirjalliset tuotteet (esim. fläpit)

Tietojen luovutus ja vastaanottajat

 • Asiakirjoihin sisältyvät tiedot ja terapiassa käsitellyt asiat ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy myös terapiaprosessin päättymisen jälkeen.
 • Lyhytterapeutti on velvollinen salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.
 • Terapeutin käsimuistiinpanoja ei luovuteta sivullisten luettavaksi.
 • Terapiatapaamisten aikana yhdessä tuotettua mahdollista muuta kirjallista materiaalia ei luovuteta sivullisten luettavaksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • MANUAALINEN AINEISTO

Terapiasopimusta, terapeutin laatimia käsimuistiinpanoja sekä muuta mahdollista terapian aikana tuotettua kirjallista materiaalia säilytetään lukitussa ja tietoturvallisessa tilassa terapiaprosessin ajan.

 • SÄHKÖINEN AINEISTO

Terapiatapaamisten sisältöä ei tallenneta sähköiseen muotoon.

Tietojen säilytysaika

 • Terapiasopimus hävitetään tietoturvallisesti terapiaprosessin päättyessä, kun avoinna olevat terapialaskut ovat maksettu, eikä terapiasopimuksen tietoja tarvita enää laskutusta varten.
 • Terapeutin laatimat käsimuistiinpanot ja terapian aikana tuotettu muu mahdollinen kirjallinen materiaali hävitetään tietoturvallisesti terapiaprosessin päätyttyä.

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa terapiaprosessin ajaksi rekisteriin tallennetut tietonsa, eli:

 • Lyhytterapiasopimus
 • Terapeutin laatimat käsimuistiinpanot terapiatapaamisilta
 • Muu mahdollinen terapiatapaamisten aikana tuotettu kirjallinen materiaali.

                                                                     Päivitetty 11.11.2023