❈ Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ❈

Ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta


 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapeuttista keskustelutukea, johon voi hakeutua ilman lähetettä tai diagnoosia.
 • Lyhytterapia on luottamuksellista, eikä tapaamisia kirjata sähköiseen asiakastietojärjestelmään.
 • Työskentelyn keskiössä on Sinun määrittelemäsi muutostoive tai tietty rajattu ongelma-alue.
 • Etenemme työskentelyssämme tavoitteellisesti pienin askelin kohti toivomaasi suuntaa.
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei tarjoa nopeita ratkaisuja tai vastauksia ongelmiisi. Sen sijaan työskentelyn tavoitteena on saada Sinut tarkastelemaan ongelmiasi eri näkökulmista ja auttaa hahmottamaan vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä tulevaisuutta. Sinä olet oman elämäsi asiantuntija, joten myös muutoksen avaimet löytyvät sinusta.
 • Työskentelymme punaisena lankana on voimavarojesi ja tiedostamattomien vahvuuksiesi näkyväksi tekeminen ja vahvistaminen sekä uusien oivallusten ja toivon herättäminen.
 • Tapaamisilla keskitymme nykyhetkessä pinnalla oleviin asioihin sekä suuntaamme katsetta kohti tulevaisuutta. Emme kuitenkaan välttele menneisyydestä puhumista, mikäli se palvelee Sinua.
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia voi auttaa Sinua kasvattamaan itseymmärrystäsi, itsemyötätuntoasi, sekä tunteiden säätelykykyäsi.
 • Ratkaisukeskeisen lyhytterapian avulla voit oppia kehittämään ongelmanratkaisutaitojasi, kasvattamaan sopeutumiskykyäsi, pääsemään kriisivaiheiden yli sekä toteuttamaan kaipaamiasi muutoksia arkeen.


"It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change." -Charles Darwin

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian sovellettavuus


Ratkaisukeskeisen lyhytterapian avulla voit saada tukea esimerkiksi seuraaviin haasteisiin:

 • Kuormittuneisuus ja stressi 
 • Uupumus ja huoli omasta jaksamisesta
 • Työelämän haasteet
 • Perhe-, pari- ja ihmissuhteiden pulmat
 • Alakuloisuus, yksinäisyys ja suru
 • Muutostilanteet, akuutit elämänkriisit ja ero
 • Itsetuntopulmat, sosiaalinen jännittäminen ja voimakas itsekriittisyys
 • Lievät mielenterveyden ongelmat, kuten lievä tai keskivaikea masennus, ahdistuneisuus ja pelkotilat. 


Lyhytterapia ei sovellu vaikeiden psykiatristen ongelmien hoitamiseen, eikä se ole psykoterapiaa. Akuuteissa ja voimakkaissa mielenterveysongelmissa sekä sairauksien hoidossa on aina tarpeen hakeutua terveydenhuollon piiriin. Tarvittaessa voimme yhdessä pohtia tilannettasi ja sopivaa tukimuotoa, jos olet epävarma tästä.

Kohderyhmä 


 • Yksilöt
 • Pariskunnat
 • Vanhemmat
 • Perheet

Lyhytterapian kesto


 • Työskentelyn kesto on tavallisesti 1-20 käyntiä. Usein muutokseen päästään lyhyelläkin, esimerkiksi viiden käynnin tapaamisjaksolla, pulmastasi riippuen. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, joten niin ovat myös hänen pulmansa. Toisinaan jo yksikin käynti voi riittää!
 • Lyhytterapian kesto määrittyy Sinun oman tarpeesi ja toiveesi mukaisesti. 
 • Työskentelyn kestoa ei tarvitse määrittää etukäteen.

 Hinnasto 

Vastaanotolla:


 • Lyhytterapiakäynti yksilö 45 min / 60 €
 • Lyhytterapiakäynti yksilö 60 min / 70 €
 • Lyhytterapiakäynti yksilö 90 min / 100 €
 • Pari/perhetapaaminen 60 min / 80 €
 • Pari/perhetapaaminen 90 min / 110 €

Etäyhteyden välityksellä:


 • Lyhytterapiakäynti yksilö 45 min / 55 €
 • Lyhytterapiakäynti yksilö 60 min / 65 €
 • Lyhytterapiakäynti yksilö 90 min / 95 €
 • Pari/perhetapaaminen 60 min / 75 €
 • Pari/perhetapaaminen 90 min / 105 €

Lyhytterapiaan ei voi saada Kela-korvausta.

Tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679), Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Eija Kantelus

Lyhytterapia Helmi

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Yhteystiedot

 • Puh: 040-3589004
 • Osoite: Seutulantie 1, 04410 Järvenpää (käyntiosoite vastaanotolle)
 • Sähköpostiosoite: eija.kantelus@lyhytterapiahelmi.fi 
 • Kotisivu: lyhytterapiahelmi.fi


Rekisterin nimi

Lyhytterapia Helmi

Rekisterin peruste ja tarkoitus

 • Lyhytterapia Helmi noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/679) sekä nykyistä Henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelemisessä ja tallentamisessa.
 • Lyhytterapiatapaamisten sisältöä ei kirjata sähköiseen tietojärjestelmään eikä tallenneta Kantaan.
 • Lyhytterapeutti tekee oman muistinsa tueksi terapiatapaamisten aikana käsimuistiinpanoja, joita säilytetään terapiaprossin ajan lukitussa tilassa, ja ne hävitetään tietoturvallisesti terapian päättyessä. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei referoida ja tallenneta yksityiskohtaisesti.
 • Terapiatapaamisissa mahdollisesti prosessin edistämiseksi työstetyt kirjalliset tuotteet (esim. fläpit) ovat asiakkaan omaisuutta ja ne luovutetaan viimeistään asiakassuhteen loppuessa asiakkaalle itselleen, tai hävitetään tietoturvallisesti, mikäli asiakas ei halua niitä itselleen.
 • Terapian alkaessa asiakkaalta pyydetään henkilötiedot terapiasopimukseen.
 • Henkilö/rekisteritietoja käytetään hoidon mahdollistamiseksi ja asiakkaan laskuttamista varten. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.
 • Lyhytterapia Helmen laskutus toteutuu 4works -laskutuspalvelun kautta, jonka vuoksi terapiasopimukseen kirjatut henkilötiedot välitetään 4.works -laskutuspalveluun.
 • Terapiasopimus säilytetään lukitussa tilassa terapiaprosessin ajan. Terapian päättyessä terapiasopimus hävitetään tietoturvallisesti.

Rekisterin sisältö (= lukitussa tilassa säilytettävät dokumentit terapiaprosessin ajan)

 • Lyhytterapiasopimus: Terapiasopimukseen tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite ja tarvittaessa verkkolaskutusosoite. Sopimukseen kirjataan tarvittaessa myös asiakkaan ilmoittama muu hoitava taho tai lähiomaisen/muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
 • Terapeutin laatimat käsimuistiinpanot terapiatapaamisilta
 • Terapiatapaamisissa mahdollisesti prosessin edistämiseksi työstetyt kirjalliset tuotteet (esim. fläpit)

Tietojen luovutus ja vastaanottajat

 • Asiakirjoihin sisältyvät tiedot ja terapiassa käsitellyt asiat ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy myös terapiaprosessin päättymisen jälkeen.
 • Lyhytterapeutti on velvollinen salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.
 • Terapiasopimuksen tiedot (asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite/verkkolaskutusosoite) ilmoitetaan ainoastaan laskutusta varten 4works -laskutuspalveluun.
 • Terapeutin käsimuistiinpanoja ei luovuteta sivullisten luettavaksi.
 • Terapiatapaamisten aikana yhdessä tuotettua mahdollista muuta kirjallista materiaalia ei luovuteta sivullisten luettavaksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • MANUAALINEN AINEISTO

Terapiasopimusta, terapeutin laatimia käsimuistiinpanoja sekä muuta mahdollista terapian aikana tuotettua kirjallista materiaalia säilytetään lukitussa ja tietoturvallisessa tilassa terapiaprosessin ajan.

 • SÄHKÖINEN AINEISTO

Terapiatapaamisten sisältöä ei tallenneta sähköiseen muotoon. Laskutukseen tarvittavat henkilötiedot ilmoitetaan sähköisesti laskutuspalvelu 4worksiin, joka vastaa niiden tietoturvallisesta käsittelystä.

Tietojen säilytysaika

 • Terapiasopimus hävitetään tietoturvallisesti terapiaprosessin päättyessä, kun avoinna olevat terapialaskut ovat maksettu, eikä terapiasopimuksen tietoja tarvita enää laskutusta varten.
 • Terapeutin laatimat käsimuistiinpanot ja terapian aikana tuotettu muu mahdollinen kirjallinen materiaali hävitetään tietoturvallisesti välittömästi terapiaprosessin päätyttyä, ellei asiakas halua niitä itselleen.

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa terapiaprosessin ajaksi rekisteriin tallennetut tietonsa, eli:

 • Lyhytterapiasopimus
 • Terapeutin laatimat käsimuistiinpanot terapiatapaamisilta
 • Muu mahdollinen terapiatapaamisten aikana tuotettu kirjallinen materiaali.

1.9.2022